ความเป็นมา

ความเป็นมา
Athikit Story

.....มีหลายคนที่มีความรู้ด้านกฎหมาย และในมุมมองของการประกอบอาชีพทนายความ หลายคนมองว่า การเป็นเจ้าสำนักงาน  จะต้องอายุเยอะและมีประสบการณ์ รวมถึงการศึกษาทางด้านกฎหมายสูง  แต่สำหรับผมไม่เคยคิดแบบนั้น และแสดงให้เห็นแล้วว่า  ผมสามารถสร้างองค์กรให้เติบโต และเปลี่ยนแนวคิดของวิชาชีพทนายความ โดยที่อาศัยประสบการณ์ที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย โดยใช้เวลา 9 ปี วันนี้ผมอายุ 41 ปี.....

นิติ อธิกิตมหากุล
กรรมการผู้จัดการ

2543

     บริษัทฯ ได้เริ่มต้นมาจาก คุณนิติ อธิกิตมหากุล ผู้ก่อตั้งซึ่งเริ่มเข้าสู่อาชีพนักกฎหมายและทนายความ ในช่วง พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ โดยเข้าทํางานเป็นทนายความให้กับกลุ่มบริษัท ซึ่งทําธุรกิจในด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมกระดาษ ตลอดจนการลงทุนต่างๆ โครงการอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในธุรกิจระดับประเทศ การค้าขายระหว่างประเทศ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่มีคดีสถาบันการเงินมากขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในภาวะตกต่ำ ในขณะนั้นสถาบันการเงิน ไฟแนนซ์ปิดตัวลงจำนวนมาก จึงมีโอกาสได้เข้าดูแลคดีกฎหมายที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กฎหมายเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการล้มละลาย ภาษีอากร การให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมายเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี

2548

     ต่อมาในปี พ.ศ.2548 ขณะอายุ 28 ปี ได้ลาออกการเป็นทนายความประจํา มาเป็นทนายความอิสระรับว่าความทั่วไป พร้อมกับเป็นที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทเอกชนต่างๆ เช่น กิจการโรงพยาบาล ที่ปรึกษากฏหมาย บริษัทประกันวินาศภัย และธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเล็งเห็นว่าตลอดเวลาที่ประกอบอาชีพทนายความ ทาง คุณนิติ มีความเชี่ยวชาญในคดีสถาบันการเงิน ธนาคาร ล้มละลาย และธุรกิจเอกชน จึงได้ชักชวนเพื่อนทนายความ ก่อตั้ง บริษัท สํานักกฎหมายอธิกิต สุจริต จํากัด (ชื่อเดิม)

2551

     เมื่อปี พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าสถาบันระหว่างประเทศ ธนาคาร บริษัทเอกชน ตลอดจนลูกค้าทั่วไป จนกิจการของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีทนายความเข้ามาร่วมงานจํานวนมาก ซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจ ในการเข้ารับงานในสถาบันการเงินหลายๆที่ รวมถึงบริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงินต่างประเทศ

     ต่อมาทาง คุณนิติ กรรมการบริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าหากต้องการ พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าและทันสมัย เพื่อให้รองรับการรับงานคดี สถาบันที่มีแนวโน้มเติบโตตามภาวะเศษรฐกิจ สังคม ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จึงได้ตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนบริษัทฯ โดยได้ชักชวน ทนายความอาวุโส และคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญกฎหมายเฉพาะด้าน เพื่อเข้ามารองรับการขยายตัวของบริษัทฯ อีกทั้งยังเล็งเห็นว่าสถานที่เดิมไม่เหมาะสมกับการขยายงาน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรใหม่ให้มีมาตรฐาน จึงได้ตัดสินใจ ย้ายที่ตั้งสํานักงานมาที่แห่งใหม่ และเปลี่ยนชื่อมาเป็น “บริษัท สํานักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด ในปัจจุบัน”

 

2559

     โดยในปี พ.ศ.2559 บริษัท สำนักกฎหมาย อธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้มีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน และมีการขยายสาขาออกสู่ภูมิภาคของประเทศ เพื่อรองรับปริมาณงานคดี และเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ขยายสาขาออกไปยังจังหวัดนครราชสีมา และยังมีแผนการ ขยายงานออกไปยังจังหวัดอื่นๆ อีก ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทนายความ และบุคลากรด้านกฎหมายมากกว่า 30 ท่าน ที่ค่อยให้บริการทางด้านกฎหมาย และบริษัทฯ ยังคงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดมาตรฐานงานที่ดี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการดูแลคดีของสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ คดีหลายหมื่นคดีที่อยู่ในความดูแลของบริษัทฯ และยังคงมีแนวโน้มมากขึ้นในทุกๆ ปี

     และในช่วงเวลาการดำเนินธุรกิจ บริษัท สำนักกฎหมาย อธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ไม่ได้เติบโตในด้านกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่สามารถที่จะใช้ความรู้ทางกฎหมาย และการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนความเชื่อมั่นของลูกค้าในการส่งเสริมการลงทุน จึงได้มีการขยายการลงทุนไปในด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยชื่อ “บริษัท อธิกิต เรียลเอสเตท จำกัด” และยังจะมีการขยายธุรกิจอื่นๆอีกในอนาคตอันใกล้นี้”