บริการลูกค้าที่ผ่านมา

บริการลูกค้าที่ผ่านมา
Client Profile

เพราะมีคุณ ถึงมีเราในวันนี้
หนึ่งในบรรดาความภาคภูมิใจที่เราอยากนำเสนอ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเป็นเรื่องที่จําเป็นในการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน
การมีเพื่อนที่ คอยให้คําปรึกษาในประเด็นข้อกฎหมาย

        ประสบการณ์ในการให้บริการงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมายมาอย่างต่อเนื่องด้วยศรัทธาในสาขาวิชาชีพ กลุ่มเพื่อน ผู้มีอุดมการณ์ร่วมกัน ได้รวมตัวกันจัดตั้งสํานักกฎหมายขึ้นเมื่อปี 2551 เพื่อคอยให้บริการงานด้านกฎหมายแก่บรรดากลุ่มบุคคลทั่วไปตลอดไป จนถึงบริษัทห้างร้านต่างๆ เรายืนหยัดอยู่มาจนถึง วันนี้ได้เพราะ ความไว้วางใจจากลูกค้าที่เราให้บริการด้วยใจรักและ มาตรฐานการทํางานแบบมืออาชีพ เราขอให้คํามั่นว่า มาตรฐานนี้จะคงอยู่ซึ่งเราจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตลอดไป

บริการลูกค้าที่ผ่านมา

  • งานคดี บริษัท บริหารสินทรัพย์ อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอันซ์ จํากัด

  • งานคดี บริษัท บริหารสินทรัพย์ อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอันซ์ จํากัด

  • งานคดี บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด (มหาชน)

  • งานคดี บริษัท เอแคป คอนซัลติ้ง จํากัด

  • งานคดี บริษัท บริหารสินทรัพย์ สตาร์ จํากัด

  • งานคดี บริษัท บริหารสินทรัพย์ สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จํากัด

  • งานคดี บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)

  • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาทางกฎหมายบริษัทเอกชนต่างๆ

  • งานคดี ธนาคารออมสิน