บริการของเรา

1. คดีแพ่งทั่วไป

        ได้แก่ กรณีการผิดข้อสัญญาต่างๆ ทําให้เกิดการเรียกร้องค่า ความเสียหายเกิดขึ้นกับคู่กรณียกตัวอย่าง เช่น สัญญากู้ยืม สัญญาจ้าง สัญญาซื้อ-ขาย สัญญาที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

2. คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ

        บริการให้คําปรึกษาและดําเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย ตั้งแต่การตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คําปรึกษา และดําเนินการปรับโครงสร้างทรัพย์สินและหนี้สิน การยื่นคําร้องขอฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งการดําเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายล้มละลาย

3. กฎหมายห้างหุ้นส่วนบริษัทและการลงทุน

        บริการให้คําปรึกษาทางกฎหมาย จดทําเอกสารหรือสัญญาเกี่ยวกับการจดทะเบียน จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจํากัดบริษัทจํากัด และบริษัทมหาชน การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การขออนุญาตตั้งหรือขยาย โรงงานและนิคมอุตสาหกรรม การร่วมลงทุน การรวมกิจกรรม การควบบริษัท การซื้อขายกิจการ การปรับปรุงโครงสร้างบริษัท เพื่อขอเป็นบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมหาชนเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

4. คดีเกี่ยวกับข้อพิพาทแรงงาน

        ให้คําปรึกษาและจัดทําข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน การจัดตั้ง กองทุนทดแทน และการดําเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน หรือแรงงานสัมพันธ์


5. งานในส่วนของบุคคลต่างชาติ

        รับปรึกษากฎหมาย ตรวจวิเคราะห์ และร่างสัญญาภาษาต่างประเทศ การขอใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว การต่อใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าว การขอโอนสัญชาติร่าง สัญญาทั่วไปตลอดจนรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ

6. กฎหมายอสังหาริมทรัพย์

        การให้บริการทางกฎหมาย รับปรึกษาและแก้ไขปัญหา ได้แก่ โครงการพัฒนาที่ดินการค้าที่ดิน อาคารชุด และอสังหาริมทรัพย์อื่น รวมทั้งกิจการรับเหมาก่อสร้าง จัดทําข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด จดทะเบียนอาคารชุด ดูแลและจัดการผลประโยชน์ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ค้าที่ดิน จดทะเบียนสิทธินิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ทุกประเภท ฯลฯ

7. ให้บริการด้านการตรวจสอบข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุน (Due Diligence)

        บริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากการดําเนินงาน ให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์หลายแห่ง เกี่ยวกับการศึกษา ข้อมูลทางสินเชื่อ วิเคราะห์หลักประกัน รวมไปถึงความสามารถในการเรียกเก็บหรือบังคับชําระหนี้ และระยะเวลาที่จะได้รับชําระหนี้และศึกษาข้อมูลทางกฎหมาย ตั้งแต่ขั้นตอนทางคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีฟื้นฟูกิจการ ขั้นตอนการบังคับคดี ซึ่งเป็นกระบวนการสําคัญในการดําเนินการ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนเพื่อรับซื้อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

8. บริการดําเนินการร่างและจัดทําสัญญาต่างๆ

        ให้คําปรึกษา ยกร่างสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาค้ำประกัน สัญญาจํานอง สัญญาจ้างต่างๆ สัญญาซื้อขายกิจการ สัญญาจัดการผลประโยชน์ทางธุรกิจ สัญญาจ้างงาน สัญญาจ้างรับเหมา สัญญาที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ พินัยกรรม เป็นต้น

9. ภาษีอากร

        ให้คําปรึกษาในเรื่องภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร ในสัญญาที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร ให้ถูกต้องกับกิจการและการค้า รวมทั้งการอุทธรณ์ภาษีการดําเนินคดีในศาลภาษีอากรกลาง ตลอดจนการ วางแผนภาษีในกิจการของบริษัทฯ

10. คดีปกครอง

        ให้คําปรึกษาในเรื่องการฟ้องร้องดําเนินคดีปกครอง ข้อพิพาท ที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน หรือการที่หน่วยงานรัฐได้ทําละเมิดต่อประชาชน และการฟ้องสัญญาทางการปกครอง

11. คดีการค้าระหว่างประเทศ/h1>

        ให้คําปรึกษาในการดําเนินการฟ้องร้องดําเนินคดี ในกิจการการค้าระหว่างประเทศ และการดําเนินคดีในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ

12. สืบหาข้อมูลในช้ันบังคับคดี

        สืบหาข้อมูลในชั้นบังคับคดีบริษัทฯ ให้บริการในการสืบหาข้อมูลส่วนบุคคล ในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินทั่วประเทศ และทรัพย์สินต่างๆ รวมทั้งข้อมูลทางการ เงินส่วนบุคคล เงินเดือน และทรัพย์สินอื่นๆ