วิสัยทัศน์ขององค์กร

วิสัยทัศน์ขององค์กร
Professional Policy and Services

1. ลูกค้าทุกคนเป็นบุคคลสําคัญ

        สํานักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส เปรียบดั่ง ต้นไม้ที่เติบโตมาจากเมล็ดพันธุ์แห่งความต้องการ และความไว้วางใจในบริการวิชาชีพ ที่เราให้บริการกับลูกค้าเก่า ซึ่งได้ถูกขยายต่อไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่บริษัทขนาดใหญ่จํานวนมาก ที่ยังคงไว้วางใจในแนวทางการทํางาน แต่บริษัทสํานักกฎหมายอธิกิตแอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด นั้น ก็ยังมุ่งเน้นในการให้บริการที่มีคุณภาพในมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทขนาดเล็ก หรือ บุคคลธรรมดา ทั่วๆ ไป ด้วยเพราะเราถือว่าลูกค้าทุกคนเป็นบุคคลสําคัญของเรา

help

2. สร้างความเป็นสถาบันให้เกิด

        ด้วยชื่อเสียงในการประกอบวิชาชีพอย่างต่อนื่องมาหลายปี ภารกิจหลักของทีมงาน บริษัทสํานักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์สจํากัด คือ ไปให้ถึงความเป็นสถาบัน ที่จะคอยให้บริการทางวิชาชีพ ที่ซื่อสัตย์ เปี่ยมไปด้วยจิตใจที่รักและศรัทธาในกฎหมาย

3. คํานึงถึงต้นทุน

        ต้นทุน เป็นสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงตลอดเวลา เพราะความเหมาะสมในการจัดการต้นทุนตลอดไป จนถึงความต้องการพื้นฐานของลูกค้าแต่ละรายนั้นแตกต่างกัน เราพิจารณา เสนอต้นทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมาย เพื่อการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าที่สุดเสมอ บ่อยครั้งที่การบริการที่ดีรวมถึงคําปรึกษาที่มีคุณภาพ ไม่จําเป็นต้องมีราคาสูงเสมอไป การวางแผนรวมกันกับลูกค้ามักช่วยให้เรา ไปถึงเป้าหมายได้โดยไม่ต้องเพิ่งต้นทุนที่สูงเกินความเป็นจริงเสมอไป

4. ติดตามและชี้แจงผลการดําเนินงานตลอดเวลา

        ปัญหาความผิดพลาดในเรื่องการติดต่อสื่อสาร อาจสร้างความเสียหายร้ายแรงแก่การทํางานได้เสมอ เราจึงมุ่งเน้นที่จะจัดการประเด็นในการติดต่อสื่อสาร ติดตาม แลกเปลี่ยน ระหว่างลูกค้ากับทีมงานตลอดเวลา เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็นที่สุด

5. แต่ละวันต้องเต็มไปด้วยใจที่รักในงานเพื่อบริการที่ดีที่สุด

        สําหรับบริษัทสํานักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มิได้หมายถึงเพียงแค่งาน หากแต่หมายรวมถึงวิถีชีวิตที่เราเลือกเดิน งานต่างๆ จึงหมายถึง ความรักและความศรัทธาที่มีต่อสิ่งที่เราทํา เราเชื่อว่างานใดก็ตามที่มิได้เริ่มต้นจากความรักและความศรัทธาแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ย่อมไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด

6. ติดตามและชี้แจงผลการดําเนินงาน
ตลอดเวลา

        เพราะงานของเราเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ซึ่งข้อมูลต่างๆ ล้วนมีความละเอียดอ่อน ข้อมูลบางอย่างอาจสร้างผลดีหรือผลเสีย ได้อย่างมากมาย เพราะฉะนั้น ลูกค้าของเราสามารถมั่นใจได้ว่า สิ่งที่ เป็นความลับจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีที่สุด